Photo Gallery

 
SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

International Astronomy Day 2020

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

Earth Day 2020

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

Grandparents` Day 2020

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

Republic Day 2020

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

Annual Day Primary Wing 2019

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

NASA TRIP 2019

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

Vigilance Awareness Week

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

SVISG MUN 2019

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

Annual Sports Meet 2019

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

World Space Week Celebration 2019

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

Biotechnology Meet 2019

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

DSLP - Inter School Group Song Competition 2019

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

Independence Day Celebrations (2019)

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

5th International Yoga Day at SVISG

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

Sadhu T. L. Vaswani`s Birthday Celebration 2018

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

Annual Day Senior Wing 2018

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

NEXUS (Jr) Inter School Competition 2018

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

Grandparents` Day 2019

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

20/2/2019 - Thanksgiving Week at SVISG Delhi

SADHU VASWANI INTERNATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

21/2/2019 - Thanksgiving Week at SVISG Delhi